Szabályzat

Tatabánya Megyei Jogú Város Levéltárának Kutatótermi Szabályzata

I. A szabályzat elkészítéséhez alapul vett jogszabályok

 

a.) 1995. évi LXVI. törvény a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről (IV. fejezet 22-26. §)

b.) 1995. évi LXV. törvény az államtitokról és a szolgálati titokról

c.) 79/1995. (VI. 30.) Korm. rendelet a minősített adat kezelésének rendjéről

d.) 1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvá­nosságáról

e.) 2003. évi XLVIIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyil­vánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény módosításáról

f.) 10/2002. (IV. 13.) NKÖM rendelete a közlevéltárak és a nyilvános magánlevéltárak te­vékenységével összefüggő szakmai követelményekről (VI. fejezet 44-49. §)

 

II. Általános rendelkezések

 

1.) A levéltári anyagban történő kutatásról az 1995. évi LXVI. tv. 22-24. §-a, valamint a 10/2002. (IV. 13.) NKÖM rendelet 44-49. §-a rendelkezik.

2.) Kutatni a levéltár által őrzött iratanyagban, azok segédleteiben, valamint más levéltárak­tól kölcsönzött iratanyagban, kutatási kérelem benyújtásával lehet. Az érvényes látoga­tói jeggyel rendelkező kutató jogosult használni a levéltár szakkönyvtárát, amely a ku­tatóterem nyitvatartási ideje alatt áll rendelkezésére.

3.) Kutatási kérelem benyújtható személyesen, postán, illetve elektronikus úton, a kutatás tárgyának, időhatárának és céljának megjelölésével. A kérelem további adatai:

- a kutató neve

- lakcíme

- szem. ig./útlevél száma

- a kutatást támogató szerv megnevezése

4.) A levéltár az őrizetében lévő anyagban kutatást végző személy részére a kutatás meg­kezdése előtt Látogatói-jegyet ad ki. A látogatói-jegy évenkénti meghosszabbítással folyamatosan használható. A levéltár a kutatót nyilvántartásba veszi, a kutatási kérelme­ket évente 1-gyel kezdődő sorszámmal iktatja.

5.) A kutatási kérelmet a levéltár igazgatójához (vagy az általa megbízott referenshez) kell továbbítani, aki megállapítja, hogy az adott témához kapcsolódó levéltári iratok korláto­zás nélkül kutathatók-e, illetve korlátozás esetében a kutató rendelkezik-e a szükséges dokumentumokkal.

6.) A közlevéltárban őrzött, az 1990. május 1-je után keletkezett, a keletkezés naptári évétől számított 30 éven túli, az 1990. május 2-a előtt keletkezett, a keletkezés naptári évétől számított 15 éven túli levéltári anyagban - a levéltári törvény 24-25. §-aiban foglalt ki­vételekkel - továbbá időbeli korlátozás nélkül abban a levéltári anyagban, amelyet már nyilvánosságra hoztak, illetőleg, amelynek tartalmát az adatvédelmi törvény szerint min­denki megismerheti, kérelemre bármely természetes személy ingyen kutathat, és a kuta­tásra kiadott levéltári anyagról saját költségén másolatot készíttethet.

a.) A minősítő által meghatározott érvényességi idő lejártáig az államtitkot, szolgálati titkot, vagy a törvényben meghatározott egyéb más titkot tartalmazó levéltári anyagban csak a minősítő hozzájárulásával folytatható kutatás.

b.) A személyes adatot tartalmazó levéltári anyag az érintett halálozási évét követő 30 év után válik bárki számára kutathatóvá. A védelmi idő, ha a halálozás éve nem is­mert, az érintett születésétől számított 90 év, ha pedig a születés és a halálozás idő­pontja sem ismert, a levéltári anyag keletkezésétől számított 60 év.

c.) A védelmi idő lejárta előtt is kutatóható a b.) pontban meghatározott levéltári anyag, ha

- a kutatás - a kérelmező költségére - anonimizált másolattal is megoldható,

- a kutatáshoz az érintett, illetőleg annak halálát követően bármely örököse vagy hozzátartozója a kutató kérésére hozzájárult,

- a kutatásra tudományos célból van szükség - feltéve, hogy az 1995. LXVI. tv. 22. §.a (1) bekezdésében meghatározott 30, illetőleg 15 év már eltelt - és a kutató a tv. (3) és (4) bekezdésében meghatározott követelményeknek ele­get tett.

d.) A levéltár a védelmi idő lejárta előtt tudományos célú kutatást akkor köteles engedé­lyezni, ha a kutató csatolja a tudományos kutatást rendeltetésszerűen végző, közfela­datot ellátó szervnek - a kutató részletes kutatási terve alapján megadott - támogató állásfoglalását. (Melléklet)

e.) A kutatónak írásos nyilatkozatban vállalnia kell, hogy a megismert és kigyűjtött sze­mélyes adatokat az Avtv. 32. §-ában meghatározott módon kezeli és használja fel, továbbá az írásos nyilatkozatban meg kell jelölnie az adatkezelés helyét.

f.) Az 1990. május 2-a előtt keletkezett, a keletkezés naptári évétől számított 15 éven belüli levéltári anyagban - ideértve a belső használatra készült, valamint döntéselő­készítést tartalmazó levéltári iratokat is - a kutatást az átadó szerv hozzájárulásával a levéltári törvény (3) bekezdésében meghatározott kuratórium engedélyezi. Jogutód nélkül megszűnt szerv levéltári anyagában az 1991. évi LXXXIII. tv. 2. §-ában a ku­tatást a kuratórium engedélyezi.

g.) Az 1990. május 2-a után keletkezett, a keletkezés naptári évétől számított 30 év le­járta előtt a belső használatra készült, valamint a döntéselőkészítést tartalmazó levél-tári anyagban folytatható kutatást az átadó szerv hozzájárulásával a levéltári anyagot őrző közlevéltár engedélyezi. Jogutód nélkül megszűnt szerv levéltári anyagában a kutatást a levéltári anyagot őrző közlevéltár engedélyezi.

III. A kutatás helye és ideje

 

1.) Kutatni a Tatabánya Megyei Jogú Város Levéltára épületében lévő kutatóteremben le­het: 2800 Tatabánya, Szt. István u. 21.

2.) A kutatóterem hétfőtől csütörtökig 8.00 órától 16.00 óráig, pénteken 8.00 órától 12.00 óráig áll a kutatók rendelkezésére.

 

IV. A levéltári anyag használata

 

1.) A kutatásra kikért anyag átadását a levéltár igazgatója engedélyezi.

2.) Iratanyag kérőlap, kísérőlap és őrjegy kitöltésével a kutatóterem felügyelőjétől igényel­hető.

a.) A kérőlap tartalmazza a kutató nevét, az általa igényelt levéltári anyag pontos jel­zetét, a kérőlap beadásának keltét. A kérőlapokat kutatónként és naptári évenként 1-gyel kezdődő sorszámmal kell ellátni, és külön iktatókönyvben kell nyilvántartani. A kérőlap iktatószámát a kísérőlapra is rá kell vezetni. A kérőlapokat a kutatás befejezésétől számított 15 évig meg kell őrizni.

b.) A kísérőlap tartalmazza a kutató nevét, az igényelt levéltári anyag pontos jelzetét, a kérőlap beadásának keltét, valamint a levéltári anyag kezelésével kapcsolatos fel­jegyzéseket. A kísérőlapot a kutatás tartama alatt a levéltári anyag mellett kell őrizni. A kutatás befejezésével az iratanyag visszavételét a kutatóterem felügyelője a kísé­rőlapon igazolja, és azt a kutatónak átadja.

c.) Az őrjegyen a kutatásra kért levéltári anyag (raktári vagy levéltári egység) pontos jelzetét és a kérőlap iktatószámát kell feltüntetni. Minden raktári vagy levéltári egységről külön őrjegyet kell kiállítani, és azt a kutatásra kiemelt anyag raktári helyén kell őrizni. Az iratanyag visszahelyezésekor a kijelölt referens az őrjegyet át­húzással érvényteleníti. Az őrjegy - betelte után - az utolsó dátumtól számított 6 hó­napig megőrzendő, majd selejtezendő.

3.) Egy kutatási alkalommal egyszerre maximum 4 kérőlap nyújtható be. Egy kérőlapon 1 doboz/csomó, vagy 10 kötet, vagy 10 jelzetre kiterjedő szálas irat, mikrofilm esetében 5 filmdoboz adható ki.

4.) A kutató a kutatóterem felügyelőjétől (az átvétel igazolásával) veszi át az anyagot és az átvételt a kutatónaplóban aláírásával ismeri el. A napi kutatás befejezésekor az iratokat a kutatóterem felügyelője veszi vissza, amelyet a kutatónaplóban aláírásával elismer.

5.) A kutatóterem felügyelőjének feladatai:

a.) ismerteti a kutatóval a levéltár kutatótermi szabályzatát,

b.) megadja a kutatónak a kutatás megkezdéséhez szükséges információkat,

c.) ellenőrzi a kutatótermi szabályzat előírásainak betartását,

d.) a kutatásról kutatónaplót vezet, amelybe a kutató érkezésekor bevezeti

- a kutatási eset sorszámát

- keltét

- a kutató nevét

- a látogatói-jegy számát

- a kutatásra átadott levéltári anyag kérőlapjának számát.

6.) A kutatónaplóban a kutató aláírásával igazolja a levéltári anyag átvételét, távozáskor pe­dig a levéltári anyagot visszaadja a kutatószoba felügyelőjének.

7.) A kutató a kutatóterembe csak íróeszközt, saját jegyzeteit és írólapot vihet be. Egyéb csomagjainak őrzéséről a levéltár gondoskodik.

8.) A kutatószobában dohányozni, étkezni tilos.

9.) A levéltári iratokon bármiféle jel, jelzés vagy javítás alkalmazása, az iratok rendjének megbontása, az iratokon történő jegyzetelés tilos.

 

IV. A levéltári anyag reprodukálása

 

1.) A levéltár a 10/2002. (IV. 13.) NKÖM rendelet 44. ill. 46. §-a alapján biztosítja, hogy a kutató a kutatásra kiadott levéltári anyagról saját költségen másolatot kaphasson.

2.) Az iratok másolását a levéltár igazgatója engedélyezi.

3.) Amennyiben a másolás az iratanyag megrongálódásával jár, a levéltár igazgatója a má­solást megtagadhatja.

4.) A levéltár által készített hitelesített másolatért az 1990. évi XCIII. törvény szerinti illeté­ket kell fizetni.

5.) A fénymásolás aktuális díjszabása jelen szabályzat mellékletét képezi, illetve a kutatóte­temben megtekinthető.

 

Jelen szabályzat 2004. július 1-jén lép hatályba.

 

 

Tatabánya, 2004. július 1.

 

Dr. Ravasz Éva

levéltárigazgató