Szabályzatok, levéltári jogszabályok

I. Általános levéltári jogszabályok

a) Törvények

1995. évi LXVI. törvény a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről 

1997. évi CXL. törvény a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről

2001. évi LXIV. törvény a kulturális örökség védelméről

2003. évi III. törvény az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének feltárásáról és az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára létrehozásáról

2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól

2009. évi CLV. törvény a minősített adatok védelméről

2010. évi I. törvény az anyakönyvi eljárásról

2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról [Hatályos: 2012. I. 1-jétől, megjelent: Magyar Közlöny, 2011. 88. szám (VII. 26.)]

b) Kormányrendeletek

191/2001. (X. 18.) Korm. rend. az örökségvédelmi bírságról

13/2002. (I. 31.) Korm. rendelet a Magyar Köztársaság Kormánya és Izrael Állam Kormánya között a magyarországi levéltárakban őrzött, védett személyes adatot tartalmazó Holocaust-dokumentumok másolatának a jeruzsálemi Yad Vashem, a Holocaust Mártírjai és Hősei Megemlékezési Hivatala részére történő átadása és felhasználása tárgyában készült adatvédelmi szerződés kihirdetéséről

335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről.

305/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet a közérdekű adatok elektronikus közzétételére, az egységes közadatkereső rendszerre, valamint a központi jegyzék adattartalmára, az adatintegrációra vonatkozó részletes szabályokról

90/2010. (III. 26.) Korm. rendelet a Nemzeti Biztonsági Felügyelet működésének, valamint a minősített adat kezelésének rendjéről

c) Miniszteri rendeletek

4/2002. (II. 15.) NKÖM rendelet a védett személyes adatot tartalmazó levéltári anyag másolatának adatvédelmi szerződés alapján történő továbbítása elleni tiltakozási jog gyakorlásáról

6/2002. (II. 27.) NKÖM rendelet a közlevéltárban folytatható kutatást engedélyező kuratórium működéséről

7/2002. (II. 27.) NKÖM rendelet a Levéltári Kollégiumról és a levéltári szakfelügyeletről

14/2010. (XI.25.) NEFMI rendelet a kulturális javak kiviteli engedélyezéséről

45/2012. (XI. 30.) EMMI rendelet a kulturális javakkal kapcsolatos hatósági eljárásra vonatkozó szabályokról

57/2013. (VIII. 7.) EMMI rendelet a kulturális javak védetté nyilvánításának részletes szabályairól

27/2014 (IV. 18.) KIM rendelet a közfeladatot ellátó szerveknél alkalmazható iratkezelési szoftverekkel szemben támasztott követelményekről

27/2015. (V. 27.) EMMI rendelet a közlevéltárak és a nyilvános magánlevéltárak tevékenységével összefüggő szakmai követelményekről

d) Közérdekű adatok előírásai
 2005. évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról
 18/2005. (XII. 27.) IHM rendelet a közzétételi listákon szereplő adatok közzétételéhez szükséges közzétételi mintákról
 305/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet a közérdekű adatok elektronikus közzétételére, az egységes közadatkereső rendszerre, valamint a központi jegyzék adattartalmára, az adatintegrációra vonatkozó részletes szabályokról

II. Intézményi szabályzatok

Kutatótermi szabályzat: https://tbleveltar.hu/app/goweb/files-module/local/lapozo/Kutatótermi Szabályzat.doc

Iratkezelési szabályzat:

https://tbleveltar.hu/app/goweb/files-module/local/lapozo/Iratkezelési szabályzat.pdf

https://tbleveltar.hu/app/goweb/files-module/local/lapozo/Iratkezelesi kieg.pdf

https://tbleveltar.hu/app/goweb/files-module/local/lapozo/Iratkezelési kieg 2.pdf

Elektronikus másolatkészítési szabályzat: https://tbleveltar.hu/app/goweb/files-module/local/lapozo/Elektronikus másolatkeszitesi.pdf

Adatvédelmi szabályzat: https://tbleveltar.hu/app/goweb/files-module/local/lapozo/Adatvedelmi.doc