Gyűjteményeink

Levéltárunk Tatabánya város, valamint elődközségei (Alsógalla, Bánhida, Felsőgalla, Tatabánya) önkormányzati testületeinek, intézményeinek, valamint közüzemeinek (vállalatainak) működése során keletkezett történeti értékekkel bíró iratanyagát őrzi, de gyűjtőköre kiterjed az itt élő magánszemélyek személyi eredetű anyagaira is.

Az elődközségek iratai

Tatabánya városa 1947-ben négy község (Alsógalla, Bánhida, Felsőgalla, Tatabánya) egyesülésével jött létre. Az 1945 előtti időszak elődközségi iratainak jelentős része a második világháború harci cselekményei során elpusztult, emiatt csak egy meglehetősen töredékes anyag áll kutatóink rendelkezésére. A legkorábbi dokumentumunk Szám Jakab (Saam Jacob) felsőgallai községi bíró 1775-ben írott levele.

Tanintézetek, intézmények iratai

A város (ill. elődközségei) oktatási- és kulturális életébe nyújtanak betekintést a település(ek) alap- és középfokú iskoláiban, valamint közművelődési intézményeiben keletkezett iratok. Ezek közül kiemelendők az elődközségek életére talán a legnagyobb hatást gyakorló gazdasági szervezet, a Magyar Általános Kőszénbánya Rt. elemi népiskoláinak előmeneteli naplói, amelyet az oktatástörténettel foglalkozó kutatók mellett a családtörténészek is előszeretettel használnak.

Családok iratai

Tatabánya múltjához nemcsak a városban (ill. az elődközségekben) működő intézmények története tartozik, hanem az ott élő családok históriája is. A levéltár munkatársai éppen emiatt nagy hangsúlyt helyeznek a település(ek)hez sok szállal kapcsolódó családok fennmaradt iratanyagának (pl. hivatalos dokumentumok, levelezések, fotók stb.) összegyűjtésére és megőrzésére.

Személyek iratai

Tatabánya múltjához nemcsak a városban (ill. az elődközségekben) működő intézmények története tartozik, hanem az ott élő vagy a település(ek)hez sok szállal kötődő személyek históriája is. A levéltár munkatársai éppen emiatt nagy hangsúlyt helyeznek a település fejlődésében és fejlesztésében jelentős szerepet játszó vezetők fennmaradt iratanyagának (pl. hivatalos dokumentumok, levelezések, kitüntetések, fotók stb.) összegyűjtésére és megőrzésére. Gyűjteményünkben többek között megtalálhatók Blaha Béla, Droppa Sámuel, Gallai Rezső, Gál István, Mokri Pál, Sas Endre és Szilaj Gyula személyével kapcsolatos dokumentumok.

Gyűjtemények

A levéltár „Gyűjtemények" csoportjába a város térkép- és tervtára, különböző helyi rendezvények plakátjai, az elődközségek pecsétmásolatai, más levéltárakban őrzött iratokról készült mikrofilmek és fénymásolatok, valamint a fotótár tartozik. Itt kaptak helyet a település múltjára vonatkozó szórvány iratok, az aprónyomtatvány-, valamint a kézirattár is.

Tatabánya Megyei Város iratai

Tatabánya Megyei Város 1947-1950 között működő intézményeinek maradandó értéket képviselő iratanyaga

Tatabánya Városi Tanácsának iratai

Tatabánya Város Tanácsának és szervezeti egységeinek 1950-1990 között keletkezett maradandó értéket képviselő iratanyaga.

Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzatának és Polgármesteri Hivatalának iratai

Tárolási gondok miatt a városi levéltár őrzi Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzatának és egyes szervezeti egységeinek 1990-1998 között keletkezett iratanyagát is.

Vállalatok, gazdasági szervek iratai

A településen működő vállalatok közül a legjelentősebb a Tatabányai Szénbányák Vállalat (illetve annak elődje: a Magyar Általános Kőszénbánya Rt.) volt, amelynek iratanyagát a Magyar Nemzeti Levéltár Gazdasági Levéltárában őrzik. A városi levéltár gyűjteményébe azok a vállalati dokumentumok kerültek, amelyek országos jelentősége csekély, ám helytörténeti szempontból kétségtelenül a legértékesebb források közé tartoznak. Mindezek közül kiemelhetjük a bányavállalat 1896-tól vezetett munkástörzskönyveit, amelyek a „városalapítók" nevét és személyi adatait tartalmazzák.

Külön intézkedéssel levéltárba utalt iratok

A levéltárban kerültek elhelyezésre az elődközségek és Tatabánya város állami anyakönyveinek másodpéldányai, valamint az 1895 előtti egyházi anyakönyvek mikrofilm másolatai. A családtörténet iránt érdeklődő kutatók többsége ezeket a forrásokat használja fel családfája elkészítéséhez. Ebben a csoportban találhatók az önkormányzati választásokkal kapcsolatos iratok és jegyzőkönyvek is.